Menu
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

Muzeum Okręgowego w Lesznie

 

 Paragraf 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem WWW.muzeum.leszno.pl prowadzony jest przez Muzeum Okręgowe w Lesznie, z siedzibą przy pl. Jana Metziga 17, 64-100 Leszno, NIP 697-10-41-223, REGON 000630505, będące samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, zwane dalej „Muzeum”.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów klientom i jest kierowany zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Muzeum. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Muzeum ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Definicje:
 5. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Muzeum,
 6. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Muzeum,
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 8. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Muzeum dostępny pod adresem internetowym: www.muzeum.leszno.pl.
 9. MUZEUM – Muzeum Okręgowe w Lesznie, z siedzibą przy pl. Jana Metziga 17, 64-100 Leszno, NIP 697-10-41-223, REGON 000630505, będące samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Muzeum za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub stosownej wiadomości e-mail przesłanej na adres mailowy sklep@muzeum.leszno.pl,
 11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące złożenie oferty nabycia Produktu zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Muzeum.

 

 Paragraf 2

Realizacja zamówień

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Muzeum następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia w Sklepie Internetowym bądź przesłania Zamówienia na adres mailowy sklep@muzeum.leszno.pl lub złożenie zamówienia telefonicznie (65 529 61 40 wew. 24).
 2. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zamówienie powinno zawierać:
  • nazwę Produktu z podaniem liczby zamawianych egzemplarzy;
  • dane do wystawienia faktury (imię i nazwisko/adres zamieszkania, nazwa firmy/adres oraz NIP , numer telefonu do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia);
  • adres przesyłki;
 4. Po złożeniu Zamówienia Muzeum niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Muzeum Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienie adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Muzeum o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz informację o konieczności wpłaty należności na konto bankowe Muzeum. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Muzeum.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Muzeum podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 

Paragraf 3

Koszt, sposoby i termin dostawy produktu

 

 1. Klient zobowiązuje się do dokonania płatności z tytułu Umowy Sprzedaży przelewem bankowym na konto wskazane przez Muzeum w terminie do 7 dni od momentu złożenia Zamówienia. Po upływie wskazanego terminu Zamówienie zostanie anulowane.
 2. Dostawa Produktu realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Klient może dokonać zmian w Zamówieniu lub Zamówienie anulować poprzez przesłanie do Muzeum stosownej wiadomości e-mail aż do chwili wysyłki Produktu do Klienta.
 4. Zamówienia dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej. Muzeum nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu Zamówienia przez Pocztę Polską.
 5. Przystąpienie do realizacji Zamówienia odbywa się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zamówienia przez Muzeum.
 6. Wysyłka Produktu do Klienta obywa się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Muzeum.
 7. Do przesyłki zawierającej Produkt dołączona jest faktura VAT. Za zgodą Klienta faktura może być przesłana w wersji elektronicznej.
 8. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 9. W przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Muzeum jest uprawnione do anulowania złożonego przez Klienta Zamówienia.

 

Paragraf 4

Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której Klient wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Muzeum o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia przesłanego w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@muzeum.leszno.pl.
 2. Muzeum ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Muzeum) .
 3. Muzeum dokonuje zwrotu płatności przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.
 4. Jeżeli Muzeum nie zaproponowało, że samo odbierze Produkt od konsumenta, Muzeum może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Muzeum lub przekazać go osobie upoważnionej przez Muzeum do odbioru, chyba że Muzeum zaproponowało, że samo odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. W sytuacji odstąpienia od Umowy Sprzedaży, koszty zwrotu zamówienia pokrywa Klient.

 

 Paragraf 5

Reklamacje

 

 1. Muzeum ponosi wobec Klienta odpowiedzialność, jeśli w chwili zawarcia umowy sprzedany Produkt miał wadę fizyczną lub prawną.
 2. Muzeum jest obowiązane dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Muzeum jest zwolnione od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie Produktu w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sklepem Internetowym.
 4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu przedmiotu Zamówienia.
 5. Warunkiem koniecznym, aby Muzeum rozpatrzyło reklamację jest dostarczenie przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego do siedziby Muzeum wraz z reklamowanym Produktem nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia mu przedmiotu Zamówienia. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis stwierdzonej niezgodności Produktu z umową oraz preferowany sposób załatwienia reklamacji tj.: wymiana na nowy lub zwrot płatności.
 6. Muzeum ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zgłoszenia reklamacyjnego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany na koszt Muzeum dostarczyć za pośrednictwem Poczty Polskiej Produkt wadliwy do siedziby Muzeum.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Muzeum wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci klientowi wszystkie płatności za reklamowany Produkt.

 

Paragraf 6

Zwrot płatności

 

 1. Muzeum dokona zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia:
 • anulowania Zamówienia opłaconego przed wysłaniem do Klienta;
 • otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży;
 • uznania reklamacji.

Paragraf 7

Polityka prywatności

 

Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są  w polityce prywatności  Muzeum na stronie internetowej http://www.muzeum.leszno.pl/strona_PL/prywatnosc

 

 Paragraf 8

 Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….

Miejscowość, data

 ………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

 

Muzeum Okręgowe w Lesznie

 1. Jana Metziga 17

64-100 Leszno

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Ja ………………….…………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ….………………..………………………...……………………………………………………………..…………………………..

Numer zamówienia ………………………………………………………………………………………………………………………….….

Data zawarcia umowy/odbioru ………………………………………..……………………………..

Oraz proszę o:

zwrot kwoty: …………..….. zł na konto bankowe o numerze ………………………………

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego:……………………………………....

 

 

 ……………………………………

Podpis konsumenta

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl